Friday, March 14, 2008

அஞ்சுகமே தூங்கய்யா இப்ப ஆத்தா மாரில் பாலில்ல...

பஞ்ச மக்க பசியாற
கஞ்சியில்ல வெஞ்சனமில்ல
நஞ்சி நாம நின்னாலும்
சொந்தமா துண்டு நெலமில்ல.
அஞ்சுகமே தூங்கய்யா
இப்ப ஆத்தா மாரில் பாலில்ல...


நன்றி அண்ணன் அறிவுமதி

0 Comments :